Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-702 Kraków, Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 12 263 40 26 , fax. 12 257 10 34
 • Data zamieszczenia: 2018-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  Lipowa 4
  30-702 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 263 40 26, fax. 12 257 10 34
  REGON: 12113520300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych usług obsługi ekspozycji i doraźnych usług obsługi ekspozycji oraz czynności pomocniczych przez opiekunów ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4. 2. Usługa winna być świadczona: A. stała usługa obsługi ekspozycji: • na 4 stanowiskach (opiekunów ekspozycji) jednocześnie 8 godzin dziennie, • sześć dni w tygodniu (zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych), • szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji na stanowisku (opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz B. doraźne usługi obsługi ekspozycji i czynności pomocniczych: • przez średnio od 0 do 8 osób (opiekunów ekspozycji) jednocześnie. Świadczenie usługi przez od 0 do 2 opiekunów ekspozycji jednocześnie planowane jest w okresach zmiany ekspozycji tj. około 6 tygodni w trakcie całego roku, w pozostałym okresie planowane jest świadczenie usług przez od 2 do maksymalnie 8 opiekunów ekspozycji jednocześnie, • sześć dni w tygodniu (zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych); • do 8 godzin dziennie przez każdą z osób (opiekunów ekspozycji). • ilość osób (opiekunów ekspozycji) wykonujących obsługę ekspozycji może zostać okresowo zmniejszona lub zwiększona np. w trakcie zmiany ekspozycji – zmniejszenie zapotrzebowania, przy dodatkowych wydarzeniach zwiększenie zapotrzebowania, • szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji (opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane w ust. 2 pkt. A polegające na: stałej obsłudze ekspozycji przez 6 dni w tygodniu, wykonywana w systemie 8h 4. Usługa, o której mowa w ust. 2 pkt. A będzie świadczona według harmonogramu zapotrzebowania przedstawianego przez Muzeum na kolejne miesięczne okresy rozliczeniowe przed ich rozpoczęciem, z możliwością ich niewielkich modyfikacji w trakcie wykonywania umowy 5. Usługa, o której mowa w ust. 2 pkt. B będzie świadczona według harmonogramu zapotrzebowania na osobogodziny (godziny pracy opiekunów ekspozycji) przedstawianego przez Muzeum na kolejne tygodniowe (od poniedziałku do niedzieli) okresy rozliczeniowe przed ich rozpoczęciem, z możliwością ich niewielkich modyfikacji w trakcie wykonywania umowy. Muzeum szacuje, iż jego łączne roczne zapotrzebowanie będzie wynosić około 19300 osobogodzin. 6. Osoby wykonujące obsługę ekspozycji (opiekunowie ekspozycji) wraz ze zmianą wystawy przejdą każdorazowo szkolenie merytoryczne w zakresie wystawy prezentowanej przez Muzeum (uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania usługi). Nadzór nad opiekunami ekspozycji ze strony Wykonawcy sprawuje menadżer opiekunów ekspozycji. 7. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (za szkody majątkowe i osobowe) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę co najmniej 100.000,00 zł, bez wyłączeń ryzyk dot. przedmiotu zamówienia. 8. W zakresie usługi, o której mowa w ust. 2 pkt. B podane ilości godzin i osób są wielkościami planowanymi, służącymi jedynie do obliczenia ceny jednostkowej oferty. Rzeczywiste ilości wynikać będą z potrzeb bieżących Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92521200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną