Sukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza urządzenia wykorzystujące technologię druku laserową oraz LED. 3. Wymagania ogólne dla całości zamówienia: 3.1 Urządzenia mają być fabrycznie nowe (nieużywane) oraz dostarczone w odpowiednich opakowaniach. 3.2 Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. 3.3 Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy do różnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, które zlokalizowane są w ok. 80 budynkach rozmieszczonych na terenie całego miasta Krakowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną