Sukcesywna dostawa szczepionek przeciw grypie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka
 • Telefon/fax: tel. 12 6198601 , fax. 12 6198668
 • Data zamieszczenia: 2019-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
  ul. Strzelecka 2
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6198601, fax. 12 6198668
  REGON: 00029858300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa szczepionek przeciw grypie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek w ramach 2 pakietów, zwanych dalej „towarem” szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 12/431-28-98 lub e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl. 4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty. 5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego. 6. Towar, stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać odpowiednie zapisy ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. 7. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej w załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych , aktualne na dzień składania ofert. Ponadto należy wziąć po uwagę wyjaśnienia dotyczące art. 9 ust. 2 ww. ustawy zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 r. (pismo MZ-PLR-460-12576-160/KB/12). Ceny oferowanych produktów leczniczych znajdujących się w wykazie B i C Obwieszczenia Ministra Zdrowia nie mogą być wyższe niż wysokość limitu finansowania. 9. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami PZP., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ (w tym załączniku nr 1B), bądź też przewiduje rozwiązania o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego – wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. Wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ. 10. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych produktów leczniczych oraz dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651660-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną