Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 124 245 424 , fax. 124 245 490
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
  ul. Montelupich 4
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 245 424, fax. 124 245 490
  REGON: 35707047800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych” w ramach 3 części: a) Pakiet nr 1 – sukcesywna dostawa leku wziewnego, b) Pakiet nr 2 – sukcesywna dostawa leków do znieczuleń miejscowych c) Pakiet nr 3 – sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 3 do siwz (będący jednocześnie załącznikiem do umowy). 3. W ramach przedmiotu zamówienia dla zapewnienia prawidłowej aplikacji leku wziewnego (Pakiet nr 1) Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania skalibrowanego urządzenia (parownika) w ilości 1szt, które będzie kompatybilne z aparatem do znieczuleń MINDRAY typ WATO EX-65 w terminie do 16 lipca 2019r. W przypadku, gdy opakowanie leku nie posiada fabrycznie zamontowanego adaptera typu Quick-Fill umożliwiającego napełnienie parownika lekiem, Wykonawca najpóźniej z pierwszą dostawą leku zobowiązuje się dostarczyć adapter wielokrotnego użytku typu Draeger-Fill nakręcany na butelkę z lekiem umożliwiający napełnienie parownika w sposób szczelny i bezpieczny. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu pełnej dostępności urządzenia (parownika) wraz ewentualnym dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do aplikacji leku, pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego eksploatacją, w tym również do zapewniania wymaganych przeglądów technicznych, niezwłocznego usuwania awarii, a także dostarczenia nowego urządzenia wraz ewentualnym dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do aplikacji leku w przypadku, gdy usunięcie awarii nie będzie możliwe. W terminie do 5 dni od dnia zakończeniu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest odebrać urządzenie wraz ewentualnym dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do aplikacji leku z siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za pogorszenie stanu urządzenia wraz ewentualnym dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do aplikacji leku (zużycie), będące następstwem jego prawidłowego używania. Wzór protokół z przekazania i zamontowania skalibrowanego urządzenia (parownika) dla zapewnienia prawidłowej aplikacji leku wziewnego stanowi załącznik nr 8 do siwz 4. Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 12 424-54-60 lub e-mailem na adres: lwesolowska@uks.com.pl 5. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do: a) bezpłatnego dostarczania przedmiotu zamówienia (zwanego dalej również towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:30 do 14:00). b) wniesienia i rozładowania towaru w Dziale Farmacji lok.03 w siedzibie Zamawiającego. 6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz 7. Zamawiający wymaga by leki i wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia, posiadały: a) dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 499; dalej zwana ustawą Prawo farmaceutyczne) oraz ustawą z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.; dalej zwana ustawą o wyrobach medycznych), świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu oferowanego produktu w służbie zdrowia na terenie Polski, tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty. 8. Oferowane produkty muszą być nowe oraz wymagane jest aby minimalny termin ważności zaoferowanego produktu wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy (za wyjątkiem poz.8 Pakiet 3 załącznik nr3 do siwz, gdzie dopuszcza się krótszy termin). 9. Wymagania dotyczące oferowanych produktów: a) winny być one opakowane w oryginalne opakowanie; b) etykiety winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne oraz o wyrobach medycznych; 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców ( również w trakcie trwania umowy) o dostarczenie: a) kart charakterystyki oferowanych produktów dla każdego produktu (jeżeli produkt wymaga) w języku polskim wydanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, b) dodatkowej dokumentacji/ ulotki informacyjnej potwierdzającej miedzy innymi działanie oferowanego leku lub wyrobu medycznego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar. 12. Ilość podana w załączniku nr 3 do siwz, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, jednak nie więcej niż do 10 % ilości określonej w załączniku. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy. 13. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia itp. zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, w przypadkach, w których zapisy SIWZ odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ. 14. Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu, niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnie „c” tabeli w załączniku nr 3 do siwz przedmiotu zamówienia, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 3 do siwz, który składa w swojej ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną