Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka
 • Telefon/fax: tel. 12 6198601 , fax. 12 6198668
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
  ul. Strzelecka 2
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6198601, fax. 12 6198668
  REGON: 00029858300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w ramach 5 pakietów, szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w terminie wskazanym w załączniku nr 1B do SIWZ/zał. nr 1 do umowy od momentu złożenia zamówienia. 3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem, telefonicznie lub e-mailem. 4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy do Działu Żywienia zlokalizowanego w Radziszowie przy ul. Podlesie 173 w godzinach od 6:00 do 13:00 (dokładne godziny dostaw zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi Wykonawcami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną