Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem naziemnym i podziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działkach 16/12, 16/7, 21/258, 21/210, 21/211, 16/18, obręb nr 6 jedn. ewid. Nowa Huta.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-003 Kraków, Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 12 395 70 61, , fax. 12 395 70 60
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
  Lubelska 23
  30-003 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 395 70 61, , fax. 12 395 70 60
  REGON: 36899142200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instrytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem naziemnym i podziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działkach 16/12, 16/7, 21/258, 21/210, 21/211, 16/18, obręb nr 6 jedn. ewid. Nowa Huta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem naziemnym i podziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu na działkach 16/12, 16/7, 21/258, 21/210, 21/211, 16/18, obręb nr 6 jedn. ewid. Nowa Huta. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania w zakresie których wykonawca zapewni nadzór inwestorski w specjalnościach/branżach: Zadanie nr 1 – konstrukcyjno - budowlana Zadanie nr 2 – instalacyjna Zadanie nr 3 – elektryczna (wysoko i niskoprądowa) Zakres inwestycji nad którą sprawowany będzie nadzór oraz szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie każdego z 3 zadań określony został w dokumentacji postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną