Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji pn. Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie – etap III cz. 1,2,3.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji pn. Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie – etap III cz. 1,2,3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji: Remont, odbudowa i rozbudowa istniejącego budynku koszar i kaponiery zapola wraz z instalacjami wewnętrznymi urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Remont i odbudowa istniejących budowli kaponier barkowych - lewej, prawej i kaponiery czołowej wraz z budową wewnętrznych instalacji. Remont oraz odbudowa masywów ziemnych. Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi. Przebudowa zjazdu z drogi publicznej. Budowa stacji transformatorowej. Budowa sieci wodociągowej. Budowa przyłączy – cz. II, w zakresie wykonania i montażu stolarki okiennej drewnianej, okiennic stalowych i otwieranych krat stalowych, prace konserwatorskie wewnętrzne w zakresie wątków ceglanych i sklepień betonowych, wykonanie robót instalacyjnych zewnętrznych (woda, kanalizacja, gaz, co i cwu) i wewnętrznych, budowa Sali Wielofunkcyjnej, wykonanie posadzek, licowanie ścian cegłą, wykonanie robót drogowych, elektrycznych zewnętrznych i zagospodarowanie terenu. Wartość realizowanego zadania: ok. 7.500.000,00 zł netto. Czas realizacji zadania przez Wykonawców: 30.04.2020 r. Opis zadania: Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie: - pełnienie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, normami, przepisami techniczno-budowlanymi, udzielenie wykonawcy robót właściwych wskazówek i zaleceń, pilnowania kosztów budowy oraz terminów realizacji robót, - zarządzanie umowami o budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, obejmujące w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem budowy oraz czynności faktyczne i prawne wynikające z zakresu uprawnień i obowiązków Zamawiającego, niezastrzeżonych bezpośrednio dla Zamawiającego, - informowanie inspektorów nadzoru ZBK o terminach odbiorów robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych oraz zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego, - organizowanie narad na budowie jeden raz w tygodniu oraz dodatkowych gdy istnieje taka potrzeba, sporządzanie protokołów z narad, - organizowanie i udział w komisjach konserwatorskich. - sporządzanie protokołów konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zmian projektowych - przekazywanie zamawiającemu uwag dotyczących realizacji budowy, - rozliczenie całkowite budowy z uwzględnieniem ustawy Pzp oraz decyzji pozwolenia na budowę. - sprawdzenie obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz nadzór nad przekazaniem dokumentacji powykonawczej, - zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczącej inwestycji, - zapewnienie wykwalifikowanego personelu do realizacji zadania, - przygotowanie materiałów w ramach obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków NFRZK oraz umowy o dofinansowanie z RPOWM na działanie: Ochrona i opieka nad zabytkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną