Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych z usługą pogotowia technicznego i dokonaniem wymaganych przeglądów technicznych oraz wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych w zasobach mieszkaniowych / lokalach użytkowych / przychodniach, będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 3 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych z usługą pogotowia technicznego i dokonaniem wymaganych przeglądów technicznych oraz wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych w zasobach mieszkaniowych / lokalach użytkowych / przychodniach, będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych z usługą pogotowia technicznego i dokonaniem wymaganych przeglądów technicznych oraz wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych w zasobach mieszkaniowych / lokalach użytkowych / przychodniach, będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, wg załączonych wykazów, w podziale na 3 części. Główny kod CPV 50.75.00.00-7 – usługi w zakresie konserwacji wind Dodatkowy kod CPV: 71.35.61.00-9 – usługi kontroli technicznej. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 – Budynki Przychodni Zdrowia Część 2 – Budynki mieszkalne Część 3 – Budynki użytkowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na usługi napraw, konserwacji i usuwania awarii wynosił minimum 12 miesięcy. 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych wykonujących usługi konserwacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50750000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną