Rozbudowa WSO2 o nowe funkcjonalności, świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oraz udzielenie licencji

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych
 • Telefon/fax: tel. +48126161508 , fax. +48126161236
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  plac Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126161508, fax. +48126161236
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa WSO2 o nowe funkcjonalności, świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oraz udzielenie licencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Rozbudowa WSO2 o nowe funkcjonalności, świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oraz udzielenie licencji”. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa WSO2 o nowe funkcjonalności, świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oraz udzielenie licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji. 3. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) w trakcie realizacji zamówienia osób, o których mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy, na zasadach określonych w § 5 ust. 3 - 7 wzoru umowy. 5. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego przeprowadził dialog techniczny. Wpłynął on w następujący sposób na opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy: - ustalono potrzebę wykonania przez Wykonawcę analizy SI UMK w ramach przedmiotu zamówienia, - ustalono standardowe SLA na błąd krytyczny na poziomie 1 dnia, - ustalono, że konfiguracja szyny na platformie sprzętowej Zamawiającego będzie wykonywana w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, - ustalono, że środowiskiem informatycznym będzie zarządzał Zamawiający, - zrezygnowano z pseudonimizacji danych, - ustalono, że Wykonawca dokona integracji z Active Directory wdrożonym w SI UMK, - ustalono optymalny termin dostawy i wdrożenia szyny na ok. 6 m-cy, - doprecyzowano, wstępnie opisane przed dialogiem technicznym, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, tj. w szczególności: wymagania wydajnościowe i skalowalnościowe, rejestry audytowe, silnik procesów, czy wymagania architektoniczne. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia poniżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną