Rozbudowa systemu klimatyzacji technologicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-950 Kraków, ul. Nawojki
 • Telefon/fax: tel. 126 323 355 , fax. 126 341 084
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11
  30-950 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 323 355, fax. 126 341 084
  REGON: 15770002200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cyfronet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu klimatyzacji technologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sytemu klimatyzacji technologicznej o wysokotemperaturowy układ chłodzenia oparty na dodatkowej chłodnicy wentylatorowej ze złożami ociekowymi (adiabatycznej), uwzględniająca wykorzystanie istniejących instalacji chłodniczych jako źródła awaryjnego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Wymagania ogólne dla zamówienia Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wymagania dotyczące gwarancji Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Centrum Zapasowe ul. Podole 62, Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną