Rozbudowa instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-950 Kraków, ul. Nawojki
 • Telefon/fax: tel. 126 323 355 , fax. 126 341 084
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11
  30-950 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 323 355, fax. 126 341 084
  REGON: 15770002200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cyfronet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62. Istniejące w budynku elementy systemu sygnalizacji pożaru: Centrala pożarowa SchrackIntegral IP MXFB5-SCU-CP Czujki pożarowe CUBUS MTD 533 Oprogramowanie stacji operatorskiej: Windows 7, Program SecoLOG7xx lub 8xx Układ gaszenia systemu iFLOW®, ze środkiem gaśniczym IG-100 (AZOT) o ciśnieniu pracy 300 bar. Wszystkie wymienione systemy objęte są gwarancją. Obecnie zaprojektowane stężenie gaśnicze wynosi 45,2% i zostało dobrane na podstawie normy PN-EN 15004-8 (obliczenia wykonano wg ISO 14520) przy założeniu, że temperatura wynosi 15 stopni C ± 1stopień, a objętość pomieszczenia jest stała i nie ulega zmianie. Należy przyjąć, że wytrzymałość pomieszczenia na nadciśnienia wynosi max.500Pa. W hali maszyn na parterze obecnie zastosowane zostały klapy ppoż. z siłownikami elektrycznymi na napięcie 24V firmy Gryfit typ. LX-5G 1500x730-FDG-WT-8-24. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Techniczna (Projekt wykonawczy i przedmiar) Wymagania ogólne dla zamówienia Dostarczane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i oznakowane symbolem CE. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wymagania dotyczące gwarancji Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Centrum Zapasowe ul. Podole 62, Kraków. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113300-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną