rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, poprzez dostawę, instalację i konfigurację urządzeń i oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami oraz instruktażem

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 2313600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, poprzez dostawę, instalację i konfigurację urządzeń i oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami oraz instruktażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego (INiG-PIB), poprzez dostawę, instalację i konfigurację urządzeń i oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami oraz instruktażem. Szczegółowe wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania gwarancyjne, wymagania dotyczące wdrożenia oraz warunki instruktażu dla zamawianych produktów zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wartość zamówienia: powyżej 30.000 euro. Zamówienie dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przyznanej dotacji – Decyzja Nr 6917/II-LAN/SN/2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną