Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Ułanów 43 w Krakowie

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Ułanów 43 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Ułanów 43 w Krakowie 3.2. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na dwie części tj.: 3.2.1. Część nr 1 – „Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. ZAKRES ROBÓT: Zakres robót branży budowlanej: • roboty rozbiórkowe, • wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, • wywóz gruzu i materiałów z demontażu, • roboty mularskie i murowe, • stolarka budowlana, • wykonanie ścian działowych i zabudów w systemie płyt G-K, • wykonanie robót tynkarskich, • wykonanie tynków gipsowo-kartonowych, • wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, • wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie podłoża pod malowanie, • malowanie emulsyjne ścian i sufitów, wykonanie podłoży pod posadzki, • wykonanie posadzek cementowych, • wykonanie posadzek z płytek gresowych, • montaż ościeżnic drzwiowych, • montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, • montaż łazienkowych ścianek systemowych Zakres robót branży sanitarnej: • demontaż istniejących instalacji wod-kan z przyborami i armaturą sanitarna • montaż Instalacji centralnego ogrzewania • montaż instalacji wod-kan • remont przyłącza kanalizacji sanitarnej • biały montaż wraz z armatura odpowiednia dla docelowych pomieszczeń • przekazanie zużytej zdemontowanej armatury(złomu) odpowiednim pracownikowi • GZ1 odpowiedzialnemu za przeklasyfikowanie materiału na złom na terenie kompleksu Skrzatów Zakres robót branży elektrycznej: • demontaż instalacji, • montaż instalacji elektrycznych, • wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, • wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznej. 3.2.2. Część nr 2 – „Remont dróg i placów na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest wykonanie remontu dróg i placów na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie” ZAKRES ROBÓT: Zakres robót branży budowlanej: • roboty rozbiórkowe, • wykonanie podbudowy z kruszyw, • wykonanie odwodnienia liniowego, • regulacja studzienek, • ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, • uporządkowanie placu budowy, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB drogi i place Ułanów. b) Kosztorysy inwestorskie:  KI drogi i place Ułanów. c) Przedmiary robót:  PR drogi i place Ułanów. 3.3. Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” – dla poszczególnych części zał. nr 7 do SIWZ, „Przedmiarach robót” dla poszczególnych części - zał. nr 8 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej (część nr 1) stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ 3.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 3.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. 3.6. Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. 3.7. Dopuszcza się zastosowanie materiału, sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiału lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i stanowić będą podstawę decyzji o akceptacji zaoferowanych materiałów lub urządzeń lub odrzuceniu oferty. Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:30 do 15:30 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. Uwaga! Wykonawca na własny koszt zabezpiecza kontenery socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Zamawiający wskaże miejsce ich tymczasowej lokalizacji oraz wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia ścieków. 3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – zał. nr 10 do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną