Roboty budowlane: 1. Przebudowa dwóch pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego (Pawilon A1) Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie dla potrzeb wzmożonego nadzoru internistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 2. Budowa „zielonego parkingu” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 3. Przeniesienie hydroforni z budynku dawnej kotłowni do pomieszczeń Działu Technicznego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2018-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
  REGON: 63016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane: 1. Przebudowa dwóch pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego (Pawilon A1) Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie dla potrzeb wzmożonego nadzoru internistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 2. Budowa „zielonego parkingu” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 3. Przeniesienie hydroforni z budynku dawnej kotłowni do pomieszczeń Działu Technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowalne w podziale na trzy grupy : 1.1 grupa 1 - Zakres prac - Przebudowa dwóch pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego (Pawilon A1) Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie dla potrzeb wzmożonego nadzoru internistycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie; 1.2. Prace należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacją budowlaną z uwzględnieniem poniższych zmian: - Gazy Medyczne – kosztorys ofertowy należy opracować z pominięciem pozycji: 1.6; 1.7; 1.10; 1.11;1.15; 1.29; - Instalacje elektryczne – w pozycji 2.2 - należy w ofercie przyjąć UPS o czasie podtrzymania 30 minut. 1.3 Rozliczenie kosztorysem ryczałtowym. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w szczególności projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ. 2. Grupa 2- Zakres prac - Budowa „zielonego parkingu” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 2. 1. Zielony parking przeznaczony będzie pod parkowanie samochodów lub dwukołowców, której podstawę nie stanowi powierzchnia wybetonowana, ale zielona w postaci pełnego trawnika lub trawy, która wyrasta z ażurowego betonu. Teren objęty przebudową zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 2.2 Wjazd na parking ma być usytuowany jak najbliżej budynku Pralnia – Kuchnia. Ilość miejsc parkingowych: minimum 60 sztuk w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Projekt należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem zabytków i uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne 2.2. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym. 3. Grupa 3 Zakres prac - Przeniesienie hydroforni z budynku dawnej kotłowni do pomieszczeń Działu Technicznego zgodnie z opisanym zakresem. 3.1. Remont pomieszczenia dla potrzeb hydroforowni – pomieszczenie nr -1.9 o powierzchni 33.07m2 i wysokości 2,65 m – załącznik nr 2 • pomieszczenie należy przedzielić ścianką wraz z drzwiami „90” metalowymi technicznymi zgodnie z załącznikiem nr 1 • wymienić drzwi „140” do pomieszczenia na metalowe techniczne • z powodu że kanalizacja ogólnospławna budynku jest powyżej podłogi w części hydroforowej należy wykonać studzienkę o wymiarach 0,8x0,8x0,8 m z zamontowaną pompą która odprowadzi wodę do kanalizacji znajdującej się w pomieszczeniu nr -1.10 -załącznik nr 1 • w całym pomieszczeniu (-1.9) należy położyć na podłodze terakotę grysową z cokolikiem • w pomieszczeniu należy rozdzielić instalacje oświetlenia • prąd do hydroforowni należy poprowadzić z tablicy elektrycznej znajdującej się za ścianą zewnętrzną budynku w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody • ściany i sufit malowane farbami odpornymi na wilgoć • z pomieszczenia należy wykonać wentylacje mechaniczną na zewnątrz budynku 2.Zestaw hydroforowy – do 20 m3 na godzinę i ciśnieniu stałym 5 bar • nalży zamontować dwu pompowy zestaw hydroforowy wraz z rezerwą pozwalający na przepompowanie do 20 m3 na godzinę i podłączyć do niego falownik i przetwornik ciśnienia do płynnej regulacji pracy pomp ( proponowany układ to mniejsza pompa pracująca w okresach mniejszego zużycia wody tj. noce i dni wolne od pracy oraz pompa wspomagająca załączająca się w momentach zwiększonego poboru wody) • zestaw hydroforowy powinien posiadać pełny osprzęt np.: zawory odcinające, filtry, manometry itp. w celu kontroli jego pracy oraz prac konserwacyjnych • do pomieszczeniu hydroforowni nalży przenieść ( zamontowany w pomieszczeniu hydroforowni w kotłownia) i podłączyć do instalacji automatyczny dozownik dwutlenku chloru zabezpieczający sieć wodną szpitala 3.Prace instalacyjne na rurociągach – załącznik nr 4 • należy odkryć rure ssawną stalową Dn 200 poza konstrukcją zbiornika wody i przyłączyć ją do zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku Działu technicznego rurą Dn 200 około 40 mb– załącznik nr 4 • od zestawu hydroforowego należy poprowadzić nową rurę PCV Dn 160 w miejscu skorodowanej rury stalowej Dn 200 około 112 mb i włączyć ją do istniejącej sieci wodnej szpitala odcinając miejsce połączenia ze starym systemem hydroforowym zamontowanym w budynku kotłowni - załącznik nr 3 3.2. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym. 4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy. 6. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidłowego materiału bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt. 8. Roboty ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia do odbioru na bieżąco przez inspektora nadzoru, poprzez wpis do dziennika budowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót. 10. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w rejonie prowadzonych prac, także z brakiem możliwości korzystania z wind i klatek schodowych do transportu materiałów. Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i święta dla tzw. robót cichych. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania np. ustalonych przez Sanepid, Straż Pożarną, Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i innych. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inwestorowi dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych. 13. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego (vide pkt. XV. 2.2 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną