Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-558/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-558/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 45262500-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262321-7 Podkłady i wyrównywanie podłóg 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie przy ul. Reymonta 23 w Krakowie. Pomieszczenia zlokalizowane są we wschodnim skrzydle hali H-D8 na parterze i piętrze. Zakres prac obejmie w szczególności: I. Roboty budowlane: • roboty rozbiórkowe w zakresie ścian i sufitów • roboty tynkarskie • roboty fliziarskie • roboty malarskie • montaż ścianek działowych • wymiana drzwi • usuniecie i wywóz gruzu II. Instalacje sanitarne • Remont instalacji wentylacji. Uwaga! Wymiana wentylatorów dachowych nie jest objęta niniejszym postępowaniem, nie należy ich wyceniać! III. Instalacje elektryczne • remont rozdzielnicy H-D8, T1, T2, • wymiana tras kablowych dla WLZ. • remont inst. oświetleniowych. • remont inst. oświetlenia awaryjnego. • remont instalacji siły i zasilania odbiorów technologicznych zasilanych z rozdzielnic T1 i T2 (wentylatory dachowe, jednostki zewnętrzne) • remont instalacji połączeń wyrównawczych. • remont instalacji odgromowej. • remont instalacji sygnalizacji pożaru. • remont instalacji detekcji gazu . • wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie objętym zleceniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: - robót demontażowych, wyburzeń - robót tynkarskich - robót malarskich - robót montażowych - montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych - montażu instalacji, osprzętu i urządzeń wentylacyjnych objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez: a) co najmniej jedną osobę posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; b) co najmniej jedną osobę posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1 kV, Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną