Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 122 114 005
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 122 114 005
  REGON: 11263946002990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3. Zakres robót: Rozebranie ścianek działowych; Wykucie ościeżnic drzwiowych z muru; Poszerzenie otworu drzwiowego w wejściu do pom. przedsionka, nr 0.033.1, od zewnątrz wraz z wykonaniem progu z blachy INOX; Wykucie otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nadproży prefabrykowanych ; Demontaż schodów stalowych wraz z balustradami; Wykonanie tynku cementowo-wapiennego po wyburzonych ściankach w części ścian i sufitów; Wykonanie ścianki z płyt k-g z ociepleniem z wełny mineralnej wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych EI60 „90” (pom. serwerowni); Wykonanie warstw wyrównujących w miejscach po wyburzeniu ścianek wraz z uzupełnieniem płytek posadzkowych; Zeskrobanie starej farby z powierzchni sufitów i ścian oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków; Wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej wraz z kratą pomostową typu Mostostal oraz balustrad stalowych przy pomoście nożycowym na poz. ±0.00; Wykonanie stopy fundamentowej pod pomost nożycowy wraz z wykonaniem ścianek fundamentowych, hydroizolacji oraz izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalne; Montaż podestu nożycowego wraz wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej, badaniami oraz odbiorem UDT; Wywóz powstałego gruzu oraz złomu stalowego do utylizacji. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez siebie jak również przez ewentualnych Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, w szczególności wykonujących roboty ogólnobudowlane, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną