Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-244/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-244/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45432111-5 Roboty posadzkarskie 45262500-6 Roboty murarskie 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja obejmuje: Część I - Remont sanitariatów polegający m.in. na: demontażu starej i montażu nowej stolarki drzwiowej, rozbiórce i przeróbkach w układzie ścian działowych, wykonaniu nowych okładzin ściennych i posadzkowych, pracach tynkarskich i malarskich, montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych, montażu sufitów podwieszanych, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianie armatury sanitarnej z osprzętem, wymianie pionów kanalizacyjnych, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie wyciągowych wentylatorów dachowych, wymianie grzejników c.o. wraz z podejściami oraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi, wykończeniowymi. Część II - Budowę wewnętrznego szachtu kablowego (etap I) dla przyszłego prowadzenia elektrycznych wewnętrznych linii zasilających na kondygnacjach od parteru do VIII piętra tj. m.in.: demontaż części istniejących ścianek ceglanych i zastąpienie ich obudową zapewniającą REI 120 - ścianami wewnętrznymi wydzielającymi kanał kablowy, montaż drzwi serwisowych wewnętrznych – EI 60, montaż systemu ppoż., prace tynkarskie i malarskie; Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną