remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-339/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-339/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem prac jest wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z remontem poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie. I. Roboty budowlane obejmują wykonanie : • robót rozbiórkowych i wyburzeń wraz z wywiezieniem gruzu, • remontu posadzki z wykonaniem nowej posadzki wraz z izolacją na korytarzach i pomieszczeniu przepompowni w piwnicy (w związku z przebudową kanalizacji), • wymiany sufitów podwieszonych na rastrowe na korytarzu w piwnicy, • naprawy obudowy ścian w miejscu po wymienianym pionie żeliwnym na wszystkich kondygnacjach (przemurowanie i tynkowanie od strony korytarza), • wymiany skorodowanej wewnętrznej ściany działowej gipsowo kartonowej na nową murowaną wraz z wymianą drzwi w pomieszczeniu przepompowni w piwnicy, • malowania pomieszczeń i korytarzy objętych remontem, • zabezpieczeń p.poż w przejściach instalacyjnych przez ściany korytarza i klatki schodowej w piwnicy. II. Wykonanie instalacji sanitarnych obejmuje : • remont pionów kanalizacji deszczowej i bytowej polegający na wymianie pionów żeliwnych na PCV i wymianie poziomych odcinków żeliwnych na PCV wraz z podwyższeniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod stropem piwnicy, • podniesienie instalacji wody zimnej, • demontaż nieczynnych kanałów wentylacyjnych w piwnicy, • demontaż nieczynnych przewodów CO w piwnicy, • zmianę trasy przebiegu 4 przewodów CO z pomieszczeń na korytarz piwnicy, • wykonania odwodnienia wjazdu przed budynkiem oraz systemu odwodnień liniowych w korytarzu wraz z budową pompowni. III. Wykonanie instalacji elektrycznych obejmuje: • prace demontażowe, • wykonanie rozdzielni w pom. 04 dla przepompowni wraz z zasilaniem, • zabudowę nowych zabezpieczeń w istniejącej rozdzielni na korytarzu, • wykonanie 2 korytek kablowych KK 400 wzdłuż ścian korytarza nad sufitem podwieszonym, • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych dla pom. 04, 04a, • wykonanie zasilania pomp w przepompowni, • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego korytarza piwnicy zasilanych z istniejącej rozdzielnicy na korytarzu. Wspólny Słownik Zamówień: 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 45000000-7 - roboty budowlane 45262500-6 - roboty murarskie 45410000-4 - tynkowanie 45262321-7 - podkłady i wyrównywanie podłóg 45431000-7 - kładzenie płytek 45442100-8 - roboty malarskie 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 45332200-5 - roboty hydrauliczne 45330000-9 - roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:  robót demontażowych;  robót posadzkarskich;  robót malarskich;  robót montażowych;  montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych;  montażu instalacji, osprzętu i urządzeń słaboprądowych;  montażu instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez: a) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; b) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną