Remont lokalu filii bibliotecznej nr 51 os. Kalinowe 4 w Krakowie

Biblioteka Kraków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Telefon/fax: tel. 12 6189100
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Kraków
  pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
  31-154 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6189100
  REGON: 36621034300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu filii bibliotecznej nr 51 os. Kalinowe 4 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokalu filii bibliotecznej nr 51 os. Kalinowe 4 w Krakowie. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, Polskimi Normami i przepisami BHP. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty. Uwaga: przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest dostawa mebli. b) Zakres prac remontowo – budowlanych: 1) Wyburzenie istniejących ścianek 2) Wymurowanie ścianki z otynkowaniem i otworem drzwiowym 3) Przekucie ściany pod nowy otwór drzwiowy 4) Wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych 5) Rozebranie wykładzin PCV oraz płytek gresowych z wylewkami 6) Rozebranie płytek ściennych z odbiciem tynków 7) Wykonanie wylewek z ułożeniem płytek gresowych i cokolików 8) Izolacje przeciwwodne pionowe i poziome w sanitariatach 9) Uzupełnienie tynków z ułożeniem płytek ściennych 10) Wykucie drzwi stalowych z montażem drzwi AL. 11) Wykucie okien stalowych z montażem nowych PCV wraz z nakładkami na parapety 12) Wykonanie wejścia zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych 13) Złomowanie wykutej stolarki stalowej okienno-drzwiowej 14) Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej 15) Zmycie i przecieranie tynków ścian i sufitów nie objętych skuciem 16) Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach 17) Malowanie ścian i sufitów z wykonaniem impregnacji 18) Malowanie orurowania CO 19) Remont instalacji elektrycznej z zamontowaniem opraw sufitowych i ściennych 20) Wymiana osprzętu wod-kan z przerobieniem podejść 21) Montaż klimatyzacji (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzna) c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. nr 6), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7) oraz przedmiaru robót (załącznik nr 8). d) Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić: Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na roboty ogólnobudowlane. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi na roboty ogólnobudowlane wynosi 48 miesięcy. Oferty zawierające mniejszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesiące zostaną odrzucone. e) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). f) Oceniając oferty Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. g) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. e) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: - co najmniej dwóch pracowników szczebla technicznego (wykonujących roboty ogólnobudowlane). Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną