remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Ks. Józefa 365/7 i w Węgrzcach os. Wojskowe 7/2

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 122 114 005
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 122 114 005
  REGON: 11263946002990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Ks. Józefa 365/7 i w Węgrzcach os. Wojskowe 7/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Ks. Józefa 365/7 i w Węgrzcach os. Wojskowe 7/2. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiarów robót/kosztorysów ślepych, wykazów materiałów wykończeniowych, protokołów z zakresów robót remontowych stanowiących załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną