remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, które zostały podzielone na następujące trzy części:  część 1: wykonanie instalacji elektrycznych, wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w częściach wspólnych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie  część 2: wykonanie instalacji elektrycznych, wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w lokalach mieszkalnych budynku zlokalizowanego przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie,  część 3: wykonanie instalacji elektrycznych, wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w lokalach mieszkalnych budynku zlokalizowanego przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie, Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne, 45000000-7 - Roboty budowlane, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45410000-4 - Tynkowanie 45432000-4 - Wykładziny i okładziny z płytek Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:  robót montażowych instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych,  robót demontażowych  robót tynkarskich  robót malarskich objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prac elektrycznych zostaną odpowiednio skierowane: a) co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; a) co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedna osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną