Remont instalacji elektrycznej VI piętro - strona południowa, budynek W-12 (10-35), Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji elektrycznej VI piętro - strona południowa, budynek W-12 (10-35), Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej VI piętro – strona południowa, budynek W-12 (10-35), Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków, w zakresie: wykonania nowej instalacji elektrycznej na VI piętrze obejmująca: - wykonanie nowego okablowania elektrycznego, - wymianę rozdzielnic elektrycznych, - przepięcia części istniejącej instalacji, - pomiary powykonawcze - rozbiórka i ponowny montaż sufitu rastrowego - zabudowa z płyt g.-k. „FIRE” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, rysunki oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ - do pobrania plik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną