remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingu, dojazdów i chodników przed budynkiem ACK Cyfronet na terenie AGH oraz na terenie ZZM dzierżawionym przez AGH - prace muszą być etapowane w sposób zapewniający piesze dojście do budynku oraz możliwość użytkowania części miejsc parkingowych;  Wykonanie korytowania, podbudowy i nawierzchni w miejscu projektowanych dojazdów, chodników i miejsc parkingowych.  Wykonanie odwodnienia terenu w nawiązaniu do istniejącej instalacji ogólnospławnej;  Dostosowanie posadowienia ram i pokryw studni teletechnicznych i kanalizacyjnych do projektowanej niwelety; Należy uwzględnić podział prac na dwie części: Część I: Remont i utwardzenie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie Część II: Remont i utwardzenie parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie ZZM dzierżawionym przez AGH w Krakowie Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na:  robót ziemnych;  robót brukarskich; Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną