Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnetrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-066 Kraków, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 12 4306317 , fax. 12 4306212
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 55
  31-066 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4306317, fax. 12 4306212
  REGON: 29299400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrakowska.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnetrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie. 2. W wyniku przebudowy pomieszczeń wewnętrznych powstanie nowy układ funkcjonalny budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przystosowany do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowany do aktualnych norm i przepisów. 3. Budynek przy ul. Ludwisarzy 12 – niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, dach kryty dachówką ceramiczną, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o pow. całkowitej 217,35 m2, pow. użytkowej 158,71 m2 i kubaturze 895,28 m3. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania. 4. Zakres prac: - przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, - budowa wewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, - budowa nowych schodów wewnętrznych, - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, - przebudowa wewnętrznej instalacji wod. – kan., - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej , - przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., - przebudowa instalacji teletechnicznej, - budowa wewnętrznej instalacji przyzywowej, - montaż elementów systemy p.poż., - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, - wykonanie nowych posadzek kondygnacji parteru i częściowo I piętra, - remont istniejących posadzek parkietowych na I piętrze budynku, - zapewnienie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, - zmiana stolarki okiennej, - wymiana drzwi garażowych na okno zewnętrzne, - fragmentaryczne podbicie fundamentów w strefie wewnętrznej platformy schodowej, - budowa schodów wewnętrznych wraz z fragmentami nowych ścian nośnych fundowanych na nowych ławach fundamentowych, - termomodernizacja oraz izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - uzyskanie Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zezwolenia na eksploatację dźwigu, - uzyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ , którego elementami są: a) Dokumentacja projektowa - branże: - Architektura - Konstrukcja - Elektryczna - Sanitarna b) Przedmiary robót. c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. d) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 290/6740.2/2019 z dn.20.03.2019r. e) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną