Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-060 Kraków, św. Wawrzyńca
 • Telefon/fax: tel. 12 428-66-00, 12/421-12-42 wew. 139 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
  św. Wawrzyńca 15
  31-060 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 428-66-00, 12/421-12-42 wew. 139, fax. -
  REGON: 35153561100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mim.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) CZĘŚĆ 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy instalacji elektrycznej oraz instalacji wodnej A. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania. Rozbudowa wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną nowe elementy Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Rozbudowana będzie również sieć oświetlenia zewnętrznego. 2. Stan istniejący. Obecnie ekspozycja letnia ogrodu zasilana jest w energię elektryczną z istniejącego przyłącza ze spółki dystrybucyjnej TAURON. Zasilane są pawilony ogrodu i stanowiska ekspozycyjne. Ogród posiada elektryczne oświetlenie zewnętrzne. 3. Stan projektowany. W celu zasilenia nowych stanowisk ekspozycyjnych ogrodu, również w okresie zimowym należy: - rozbudować wewnętrzną sieć elektroenergetyczną (wewnętrzne linie zasilające WLZ); - rozbudować wewnętrzną siec oświetleniową. 4. Wewnętrzne linie zasilające WLZ. WLZ zaprojektowano jako kablowe. Zastosowano kabel YAKY-żo 0.6/1 kV o przekroju żyły 35 mm2 . 5. Oświetlenie terenu. W celu oświetlenia terenu zaprojektowano słupy oświetleniowe parkowe o wysokości 5,2 – 6 m oraz oprawy wpuszczane do ziemi z energooszczędnymi źródłami światła. 6. UWAGA!!! Zamawiający doprecyzowuje zakres oświetlenia terenu w stosunku do opisu zawartego w projekcie budowlanym - branża elektryczna. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać kablem YKY-żo 0.6/1 kV o przekroju żyły 10 mm2 . Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie np. 215033/4 DROP I LED 48 Parametry lampy: Stopień ochrony: IP 66 Temperatura barwowa światła: 4000K Moc LED: 48W Moc całkowita oprawy: 55W Prąd przewodzenia LED: 1000mA Strumień świetlny LED: 7500lm Strumień świetlny oprawy: 7150lm Efektywność świetlna oprawy: 130lm/W Objętość jednostkowa: 1,78m3 Waga netto: 25,9kg minimalna żywotność źródła światła 20.000 godzin. Wymiary fizyczne lampy zgodnie z załączoną przykładową kartą katalogową. Dokładne odległości pomiędzy lampami należy wymierzyć na budowie, na podstawie załączonego rysunku PZT. B. INSTALACJA WODNA 1. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa instalacji wodociągowej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema. Woda zimna doprowadzona będzie do ogrodu z zewnętrznej sieci wodociągowej, za pomocą istniejącego przyłącza wodociągowego. Opomiarowanie dostarczonej wody z sieci wodociągowej pozostaje jako istniejące, w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na działce Inwestora w jej południowej części. 2. Na terenie inwestycji przewiduje się lokalizację sześciu punktów armatury czerpalnej, służącej do podlewania zieleni, podlewania roślin ogrodu warzywnego, a także do innych celów związanych z działalnością ogrodu i urządzeniami zainstalowanymi na działce Inwestora. 3. W związku z rozbudową instalacji należy dostosować zgodnie z dokumentacją instalację wewnątrz studzienki. Istniejący przyłącz wodociągowy wraz z zestawem wodomierzowym pozostaje bez zmian. Projektowana instalacja dostarczać będzie wodę na cele bytowo-gospodarcze, do podlewania zieleni i ogrodu oraz do eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ogrodzie doświadczeń – za pomocą sześciu punktów armatury czerpalnej. Na połączeniu z istniejącą instalacją zaprojektowano zawory odcinające dn32 oraz zawór zwrotny antyskażeniowy EA dn32. W osobnej studzience tworzywowej zlokalizowany jest zawór do opróżniania instalacji dn20. Wodociąg prowadzony będzie wzdłuż alejek Ogrodu w terenie zielonym. 2) CZĘŚĆ 2 – obejmuje roboty budowlane w zakresie odbudowy istniejących dróg wewnętrznych tj. ścieżek, deptaków raz platform edukacyjnych. 1. Zakres dokumentacji wykonawczej zawiera: - projekt nowych alejek i terenów utwardzonych wg załączonych rysunków, - projekt nowych platform pod modele edukacyjne o zróżnicowanej nawierzchni wg załączonych rysunków - projekt remontu istniejących alejek i terenów utwardzonych - projekt remontu istniejących platform pod modele edukacyjne o zróżnicowanej nawierzchni wg załączonych rysunków. 2. Odbudowa istniejących dróg wewnętrznych tj. ścieżek, deptaków oraz platform edukacyjnych. Renowacja istniejących alei (ścieżek) parkowych, deptaków, platform edukacyjnych – polegać ma na wybrukowaniu materiałem nadanym w załącznikach rysunkowych (miejscami konieczne jej wyrównanie przez przełożenie betonowego bruku i krawężników, uzupełnienie warstwy żwiru, wzmocnienie podbudowy wg. projektu drogowego itp.). 3. Budowa nowych alejek, ścieżek i platform edukacyjnych. Projektowane nowe elementy w zagospodarowaniu Ogrodu Doświadczeń należy zróżnicować na: powierzchnie bezpieczne i powierzchnie twarde (wg projektu zagospodarowanie terenu). 4. Budowa nowych platform edukacyjnych. Polegać będzie na zastosowaniu powierzchni bezpiecznej (EPDM) i powierzchni twardej (wg projektu zagospodarowanie terenu), wzmocnienie podbudowy wg. projektu drogowego itp. 5. Mała architektura. Zakres opracowania obejmuje dodanie nowych ławeczek, śmietników, tablic informacyjnych itp. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 1) Dokumentacji projektowej i przedmiarach, STWiOR stanowiących zał. nr 7.1. i nr 7.2. do SIWZ 2) Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 do SIWZ 3) (dla części 1) Decyzji nr 1012/6740.2/2019 z dnia 25.09.2019r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie na dz. Nr 1/195 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta przy al. Pokoju 68 w Krakowie” oraz decyzji nr 432/6740.1/2018 z dnia 08.03.2018r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. Nr 1/140 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta w ramach realizacji projektu Zimowy Ogród Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”- - zał. nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną