Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-728 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 12 423 50 94, , fax. 12 269 90 40
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
  ul. Nowohucka 33a
  30-728 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 423 50 94, , fax. 12 269 90 40
  REGON: 35139140200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mord.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV): 66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe; 66.51.21.00-3 – Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 66.51.41.10-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych; 66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 66.51.61.00-1 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej; 3. Zamówienie obejmuje: 3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 3.2. Ubezpieczenie auto casco; 3.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; 3.4. Ubezpieczenie assistance. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Program ubezpieczenia. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby (jednostki) nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (oraz wszystkie jego jednostki) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. 3.7. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3.8. Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską ASPERGO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-701) przy ul. Przemysłowej 13/73, na podstawie udzielonego ze strony Zamawiającego zlecenia. 4. Szczegółowe okresy polis ubezpieczeniowych: Rodzaj ubezpieczenia Okresy ubezpieczenia  Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego;  Ubezpieczenie auto casco;  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;  Ubezpieczenie assistance. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 4.1. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 4.2. Ostatnim dniem umożliwiającym zgłoszenie i ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 5.11.2020 r. 4.3. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdu zakończy się dnia 4.11.2021 r. 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy p.z.p. 6. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. 7. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres biuro@mord.krakow.pl Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie liczby ubezpieczanych pojazdów w przypadku sprzedaży lub zakupu nowego taboru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną