Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. 4 postępowanie.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2018-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 2313600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.inig.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. 4 postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. 4 postępowanie. Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań stanowi dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik do SIWZ). Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową: - Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, - Przedmiarami robót w poszczególnych branżach, - Obowiązującymi przepisami i normami, - Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, - Poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane prowadzone będą na postawie pozwolenia na budowę nr 310/2017 z dnia 7.11.2017 r. na przebudowę części hali budynku B Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, na działce nr ew. 2891/1 przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie – obręb Śródmieście. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia. W celu dokonania wizji należy kontaktować się z Panem Romanem Czają – Kierownikiem Sekcji Techniczno-Administracyjnej , tel. 13/ 436 89 41 wewn. 5112.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną