Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-728 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 12 423 50 94, , fax. 12 269 90 40
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
  ul. Nowohucka 33a
  30-728 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 423 50 94, , fax. 12 269 90 40
  REGON: 35139140200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mord.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla siedziby głównej MORD Kraków oraz Oddziałów Terenowych Systemu Teleinformatycznego - systemu oprogramowania obsługującego kandydatów na kierowców i w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 570) o właściwościach określonych w punkcie I.3.1 SIWZ oraz I.3.2 – I.3.3 SIWZ zintegrowanego z każdym systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 978 z późn. zm.). Według stanu prawnego i faktycznego na dzień dzisiejszy systemem tym jest SI Kierowca będący własnością Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie; zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2183 Z pózn.zm.) oraz CEPiK 2.0; w przypadku wprowadzenia dalszych zmian ustawowych w tym zakresie może być to inny system. Integracja winna być wykonana z wykorzystaniem infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z udzieleniem ograniczonej czasowo terytorialnie licencji, na korzystanie z oprogramowania w nim zawartego na polach eksploatacji określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ wraz z wdrożeniem określonym w punkcie I.3.4 oraz usługami określonymi w punkcie I.3.5. 3.2. Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu Teleinformatycznego powinno zapewniać realizacje zadań określonych w następujących aktach prawnych: 3.2.1. Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2017 poz. 978 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, a w szczególności: a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 1206); b. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. Z 2016 r. poz.280); c. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (j.t. Dz. U z 2014r poz. 974). 3.2.2. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322) wraz z przepisami wykonawczymi; 3.2.3. ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669) wraz z przepisami wykonawczymi. 3.2.4. Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. 2019 poz. 162) wraz z przepisami wykonawczymi. 3.2.5. Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354.). 3.2.6. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 ) wraz z przepisami wykonawczymi. 3.2.7. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych z dnia 21 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1629).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną