Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-728 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 12 423 50 94, , fax. 12 269 90 40
 • Data zamieszczenia: 2020-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
  ul. Nowohucka 33a
  30-728 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 423 50 94, , fax. 12 269 90 40
  REGON: 35139140200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mord.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów oraz urządzeń dla zlokalizowanych w oddziale terenowym Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego - w Oświęcimiu: • olej napędowy dla 1 ciągnika rolniczego i samochodu osobowego; • benzyna bezołowiowa dla 26 samochodów na kat. B prawa jazdy, 8-10 motocykli (tankowanie do kanistra), 2-4 motorowerów (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i odkurzacza ręcznego (tankowanie do kanistra); • mycie pojazdów kat. B (w myjni automatycznej lub myjni samoobsługowej). Szacowana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy wynosi dla oddziału w Oświęcimiu: 30 000 l benzyny oraz 3 000 l oleju napędowego. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia, która jest udzielana w ramach odrębnego postępowania. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga: - rozliczenia tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego na podstawie kart paliwowych elektronicznych; Zamawiający dopuszcza, aby zestawienie miesięczne było tożsame z okresem rozliczeniowym; Zamawiający dopuszcza okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego; - zestawienie miesięcznego tankowań dla poszczególnych pojazdów MORD ze wskazaniem stanu licznika pojazdu po tankowaniu (stan licznika będzie podawany po każdym tankowaniu przez pracownika MORD, nie dotyczy tankowań do kanistra dla urządzeń), nr pojazdu, wartość brutto tankowania, ceny jednostkowej 1 litra paliwa i zatankowanej ilości paliwa; - faktura zbiorcza, przelew płatny w terminie 21 dni; - wymagana dostępność usługi: cały tydzień, 24 h na dobę. Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 8 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty paliwowe elektroniczne. Zamawiający dopuszcza możliwość opłaty za wydanie karty wymiennej (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) w wysokości nie przekraczającej 10 zł netto. Mycie pojazdów z rozliczaniem za pomocą kart elektronicznych będzie się odbywać w cenach wynikających z cennika obowiązującego w dniu świadczenia usługi. Karta elektroniczna (paliwowa) musi umożliwiać co najmniej automatyczne przypisanie do transakcji tankowanego pojazdu oraz firmy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną