Przeprowadzenie prac remontowych polegających na wykonaniu nowej aranżacji toalet parteru w budynku Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie

Centrum Kultury Podgórza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kultury Podgórza
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-510 Kraków, Sokolska
 • Telefon/fax: tel. 12 656 36 70, , fax. 12 656 45 43
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury Podgórza
  Sokolska 13
  30-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 656 36 70, , fax. 12 656 45 43
  REGON: 99272800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckpodgorza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie prac remontowych polegających na wykonaniu nowej aranżacji toalet parteru w budynku Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie prac remontowych polegających na wykonaniu nowej aranżacji toalet parteru w budynku Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załącznikami są także decyzje – pozwolenie na budowę (decyzja nr 488/6740.1/2019 z dnia 14.03.2019 r.) i pozwolenie konserwatorskie (pozwolenie nr 116/19 z dnia 4.02.2019 r.). 3. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy – oznacza to, iż Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną