Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 12700004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym) ilości zamawianych środków czystości i materiałów sanitarnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 30% kwoty umownej brutto, całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż: 1.2.1 poszczególne dostawy będą realizowane do budynków, w których zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne Zamawiającego. Budynki rozmieszczone są na terenie całego miasta Krakowa, 1.2.2 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJCM, 1.2.3 transport przedmiotu zamówienia każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia), a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca Załącznik A do Formularza oferty i będąca integralną częścią SIWZ (plik w formacie Excel).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33711900-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną