Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 8 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 12700004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 8 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 8 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający konfigurację, parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, zawiera Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę: a) Kserokopiarka cyfrowa A-3, druk kolorowy – 8 szt; b) Finiszery wewnętrzne kompatybilne z urządzeniami – 5 szt. 1.3 Urządzenia kserograficzne muszą być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym ich bezawaryjne użytkowanie wraz z instrukcją obsługi oraz materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem urządzeń. 1.4 Urządzenia zostaną zainstalowane w niżej wymienionych lokalizacjach: a) Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji - Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny – ul. Grzegórzecka 20 - 1 urządzenie kolorowe b) Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego – ul. Medyczna 9: 1) Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego - 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny, 2) Zakład Fizjoterapii - 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny, 3) Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii - 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny, c) Obiekt UJ CM – ul. Radziwiłłowska 4: 1) - Centrum Językowe UJ CM - 1 urządzenie kolorowe, 2) - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM - 1 urządzenie kolorowe, d) Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UJ CM – ul. Grzegórzecka 16 - 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), e) Zakład Transplantologii UJ CM – ul. Wielicka 265 - 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny. 1.5 Zgodnie z informacją w pkt 3) ppkt 1.4 jedno urządzenie ma być wyposażone w oprogramowanie do zarządzania drukowaniem, oraz zawierać wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic. 1.6 Z uwagi na obecne korzystanie z wdrożonego oprogramowania YSoft SafeQ 5 znajdującego się na infrastrukturze serwerowej UJCM, służącego do zarzadzania wydrukiem i urządzeniami drukującymi, wszystkie dostarczone osiem urządzeń kserograficznych muszą być z nim kompatybilne. Jedno urządzenie drukujące kserograficzne musi posiadać wbudowany terminal do odczytu kart typu Mifare Classic. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i aktywacji jednej licencji, która pozwoli na dołączenie urządzenia z wbudowanym w/w terminalem do programu YSoft SafeQ 5. Zainstalowane oprogramowanie nie może łączyć się z zewnętrznymi usługami poza UJCM. W dniu dostarczenia urządzenia z wbudowanym terminalem, dostawca zobowiązuje się podłączyć i skonfigurować urządzenie w programie YSoft SafeQ 5 zainstalowanego na serwerach wewnątrz UJCM. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.9 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę, wyładunek, montaż i instalację oraz uruchomienie urządzeń kserograficznych, jak i ich sukcesywne serwisowanie oraz utrzymanie w pełnej sprawności w miejscach wskazanych w pkt. 3) 1.4 przez cały okres obowiązywania umowy. 1.10 Wykonawca zobowiązany będzie również w szczególności do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w dniu instalacji urządzeń w każdej lokalizacji dla użytkowników, w zakresie obsługi urządzeń tj.: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, sortowania - obsługa finishera, zszywanie i zmiana parametrów wydruku w sterowniku urządzenia, przy czym czas trwania każdego ze szkoleń nie przekroczy jednej godziny zegarowej; 2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń dostarczane przez Wykonawcę, były należytej jakości i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne, takie jak tonery i zszywki były dostarczone do siedziby Zamawiającego, w której znajduje się urządzenie w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Dostawy musza nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego – 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Wszelkie niesprawności dotyczące urządzeń będą zgłaszane automatycznie do Wykonawcy, telefonicznie lub drogą elektroniczną. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do: a) zapewnienia czasu reakcji serwisowej nie dłuższego niż 24 godziny, licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Reakcja serwisowa musi nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego – 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. b) wykonania naprawy urządzenia w maksymalnym czasie 48 godzin (z zastrzeżeniem punktu 13 SIWZ – warunek dodatkowo punktowany oraz zgodnie z punktem 4. Formularza oferty) od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. W przypadku niewykonania naprawy we wskazanym przez Wykonawcę terminie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie kserograficzne zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia naprawianego. Wykonanie naprawy urządzenia musi nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego – 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które podlegało 3 kolejnym po sobie naprawom w takim samym zakresie lub które uległo kolejno po sobie 5 jakimkolwiek naprawom w okresie trzech miesięcy, na urządzenie nowe o takich samych parametrach lub lepszych. 7. Oddane Zamawiającemu urządzenia muszą być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne, oprogramowanie w języku polskim, okablowanie niezbędne do wykorzystania wszystkich funkcji – „sprawny i gotowy do pracy”. 8. Ponadto oddane Zamawiającemu urządzenia kserograficzne muszą posiadać: a) kompletne oprogramowanie dla wszystkich funkcji (w tym: kopiowania, drukowania, skanowania) opcji i sprzętu na dyskach przenośnych; b) kabel zasilający; c) minimum dwie szuflady na papier; d) oryginalną podstawę drukarki na kółkach. 9. Do 8 urządzeń oddanych Zamawiającemu w dzierżawę ma być dostarczone 5 szt. finiszerów wewnętrznych kompatybilnych z urządzeniami zgodnie pkt 3) ppkt 1.4 SIWZ. 10. Dostawy urządzeń kserograficznych wraz z transportem należy dokonać do miejsc wskazanych w pkt. 3) 1.4. 11. Po stronie Wykonawcy leży wniesienie urządzeń kserograficznych do wskazanych pomieszczeń oraz sprawdzenie kompletności dostawy i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności Użytkownika i Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu. 12. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie wraz urządzeniami kserograficznymi instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD). 13. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 14. Zamawiający dopuszcza zmiany sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich samych jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. Pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany postanowień umowy. 15. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku. 16. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli w okresie 48 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji umowy dla wszystkich urządzeń musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 17. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik B do Formularza oferty. 18. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał wymagania oraz parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne. 19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać już w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy jakościowe, techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy jego właściwości i parametrów (kompletne karty charakterystyki lub karty katalogowe, prospekty, katalogi, foldery itp). 20. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaoferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia i w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kart charakterystyki lub kart katalogowych, prospektów, folderów lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 21. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 22. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 23. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30120000-6-urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego, 50313100-3 - usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 50313200-4 - usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek. 25. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 26. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną