Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2018-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie obsługi logistycznej, zapewnienia i zorganizowania (obsługi) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez UJ CM. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 Zadania, niemniej Zamawiający podkreśla, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamówienie w zakresie zadania 1 i 2 realizowane jest w ramach projektu Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania 1 – 4: 5.1. Zadanie 1: 5.1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze logistycznej, zapewnieniu i zorganizowaniu udziału osób w ćwiczeniach oraz egzaminach w charakterze symulowanych pacjentów (zwanych dalej Pacjentami). 5.1.2 Pacjenci będą uczestniczyć w ćwiczeniach oraz egzaminach podczas zajęć ze studentami UJ CM w prostych scenkach relacji „lekarz – pacjent” (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji), w scenkach podczas ćwiczeń w pracowni umiejętności pielęgniarskich lub badaniach fizykalnych (w przypadku badania fizykalnego może być konieczne rozebranie się Pacjenta do bielizny oraz wyrażenie zgody na poddanie się takiemu badaniu). 5.1.3 Pacjenci (każdy z osobna) muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć wykształcenie minimum średnie. 5.1.4 Maksymalna liczba godzin pracy Pacjentów w okresie realizacji umowy to 2500 godzin akademickich (1 godzina akademicka = 45’) 5.1.5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy co najmniej 10 Pacjentów, w tym minimum 4 kobiety i 4 mężczyzn. 5.2. Zadanie 2: 5.2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze logistycznej, zapewnieniu i zorganizowaniu udziału osób w ćwiczeniach oraz egzaminach z przygotowaniem i doświadczeniem aktorskim w charakterze symulowanych pacjentów (zwanych dalej Aktorami). 5.2.2 Aktorzy będą odgrywać rolę pacjenta (w tym mowę ciała, emocje, itp.) umożliwiając studentom przećwiczenie w warunkach symulowanych umiejętności np. związanych z przekazywaniem niepomyślnych wiadomości lub postępowania z tzw. „trudnym pacjentem”. 5.2.3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy co najmniej 6 Aktorów, w tym minimum 2 kobiety i 2 mężczyzn. 5.2.4 Aktorzy (każdy z osobna), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać: - pełną zdolność do czynności prawnych, - wykształcenie minimum średnie, - minimum 80 godzin akademickich doświadczenia w zakresie odgrywania scenek dotyczących komunikacji w dowolnej dziedzinie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub, - minimum 30 godzin akademickich doświadczenia jako pacjent symulowany w zakresie odgrywania scenek komunikacyjnych dla studentów kierunków medycznych oraz ukończone szkolenie w zakresie udzielania informacji zwrotnej w nauczaniu komunikacji studentów medycyny lub personelu medycznego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające doświadczenie zaangażowanych Aktorów w terminie określonym w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentów potwierdzających w/w doświadczenie. 5.2.5 Maksymalna liczba godzin pracy Aktorów w okresie realizacji umowy to 250 godzin akademickich. 5.3. Zadanie 3: 5.3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze logistycznej, zapewnieniu i zorganizowaniu udziału osób w ćwiczeniach oraz egzaminach w charakterze symulowanych pacjentów (zwanych dalej Pacjentami Anglojęzycznymi) na potrzeby zajęć dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. 5.3.2 Pacjenci Anglojęzyczni będą uczestniczyć w ćwiczeniach oraz egzaminach podczas zajęć ze studentami UJ CM w prostych scenkach relacji „lekarz –pacjent” (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji) lub badaniu fizykalnym (w przypadku badania fizykalnego może być konieczne rozebranie się Pacjenta Anglojęzycznego do bielizny oraz wyrażenie zgody na poddanie się takiemu badaniu). 5.3.3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy co najmniej 8 Pacjentów Anglojęzycznych, w tym minimum 2 kobiety i 2 mężczyzn. 5.3.4 Pacjenci Anglojęzyczni (każdy z osobna), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać: - znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji znajomości języka poprzez rozmowy z zaangażowanymi Pacjentami Anglojęzycznymi w języku angielskim). - pełną zdolność do czynności prawnych, - wykształcenie minimum średnie. 5.3.5 Maksymalna liczba godzin pracy Pacjentów Anglojęzycznych w okresie realizacji umowy to 300 godzin akademickich. 5.4. Zadanie 4 5.4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze logistycznej, zapewnieniu i zorganizowaniu udziału w osób w ćwiczeniach oraz egzaminach w charakterze symulowanych pacjentów z przygotowaniem i doświadczeniem aktorskim (zwanych dalej Aktorami Anglojęzycznymi) na potrzeby zajęć dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. 5.4.2 Aktorzy Anglojęzyczni będą odgrywać rolę pacjenta (w tym mowę ciała, emocje, itp.) umożliwiając studentom przećwiczenie w warunkach symulowanych umiejętności np. związanych z przekazywaniem niepomyślnych wiadomości lub postępowania z tzw. „trudnym pacjentem”. 5.4.3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy co najmniej 6 Aktorów Anglojęzycznych w tym minimum 2 kobiety i 2 mężczyzn. 5.4.4 Aktorzy (każdy z osobna), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać: - znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji znajomości języka poprzez rozmowy ze zaangażowanymi Aktorami Anglojęzycznymi w języku angielskim), - pełną zdolność do czynności prawnych, - wykształcenie minimum średnie, - minimum 80 godzin akademickich doświadczenia w zakresie odgrywania scenek dotyczących komunikacji w dowolnej dziedzinie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub, - minimum 30 godzin akademickich doświadczenia jako pacjent symulowany w zakresie odgrywania scenek komunikacyjnych dla studentów kierunków medycznych oraz ukończone szkolenie w zakresie udzielania informacji zwrotnej w nauczaniu komunikacji studentów medycyny lub personelu medycznego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające doświadczenie zaangażowanych Aktorów Anglojęzycznych w terminie określonym w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentów potwierdzających w/w doświadczenie. 5.4.5 Maksymalna liczba godzin pracy Aktorów Anglojęzycznych w okresie realizacji umowy to 100 godzin akademickich. 6. Informacje ogólne dla zadań od 1 do 4: 6.1 Do realizacji przedmiotu umowy w podziale na zadania 1 – 4, Wykonawca może wskazać te same osoby do pracy w charakterze Pacjentów, Pacjentów Anglojęzycznych, Aktorów lub Aktorów Anglojęzycznych. W takim przypadku stawka za godzinę pracy danej osoby będzie obliczana według stawek dla poszczególnych grup zgodnie z ofertą Wykonawcy i będzie uzależniona od typu zajęć, w których dana osoba będzie brała udział. 6.2 Określona w opisie przedmiotu zamówienia liczba osób, które Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla realizacji każdego zadania jest liczbą minimalną. 6.3 Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby osób w poszczególnych zadaniach w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 6.4 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 6.4.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zatrudniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy osobę pełniącą czynności w zakresie koordynowania zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osobę będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 6.4.2 Opis czynności osoby ds. koordynowania zamówienia: - koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, - koordynacja pracy osób uczestniczących w zajęciach w ramach realizacji zamówienia, - zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, w szczególności zapewnienie należytej punktualności i stawiennictwa pacjentów na zajęciach i egzaminach, przekazywania pacjentom symulowanym materiałów do zajęć, zapewniania zastępstw w przypadkach zdarzeń losowych itp. - bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. - Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 6.4.1 (np. oświadczenia, zanonimizowane umowy lub inne dokumenty). - Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osobę będącą pracownikiem, o której mowa w pkt 6.4.1. - W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby, o której mowa w pkt. 6.4.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 6.4.1 na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy. 6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji zaprezentowanych kandydatów na dowolnym etapie umowy. 6.6. Zamawiający dopuszcza, na pisemną prośbę Wykonawcy, możliwość wykorzystania Pacjentów do odgrywania roli Aktorów, jeżeli Pacjent w trakcie realizacji umowy zdobędzie doświadczenie oraz odbędzie szkolenie określone dla Zadania 2 i Zadania 4. 6.7. Zamawiający przeprowadza szkolenia dla pacjentów symulowanych w celu lepszego przygotowania do odgrywania roli. Termin pierwszego szkolenia Zamawiający planuje w okresie 24.09.18r. – 05.10.18r. lub do 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy, jeżeli zawarcie umowy nastąpi po tym okresie. 6.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania do 60% kwoty umownej brutto, a Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania zmian ilości godzin pomiędzy Zadaniami 1-2 albo Zadaniami 3-4, z zastrzeżeniem iż łączna wartość nie przekroczy kwot określonych w umowie dla danych zadań. 6.9. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna z osób przeznaczona do realizacji Zadań 1-4 jako pacjent symulowany, mogła pełnić także funkcję w zakresie koordynowania zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, określoną w punkcie 6.4.1. i 6.4.2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79600000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną