Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 w ryzalicie na I piętrze budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, wraz z wydzieleniem pożarowym i oddymianiem głównej klatki schodowej budynku, ul. Warszawska 24, Kraków.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 w ryzalicie na I piętrze budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, wraz z wydzieleniem pożarowym i oddymianiem głównej klatki schodowej budynku, ul. Warszawska 24, Kraków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie części budowlanej przewiduje się: -rozbiórka istniejących warstw posadzkowych ok. 10cm, w części frontowej Sali -demontaż pokrycia stopni audytoryjnych -demontaż istniejącego sufitu podwieszanego -demontaż istniejących siedzisk i ławek -demontaż podestu pod tablicą, katedry, oraz tablic -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej -demontaż żaluzji pionowych oraz karniszy stalowych wykonanie nowych warstw posadzkowych według projektu -wykonanie wycięcia fragmentu konstrukcji pod stopnie audytoryjne (wg proj. konstrukcji), -wykonanie nowego wykończenia stopni audytoryjnych wraz z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym oraz p.poż. istniejącej konstrukcji stalowej pod stopnie audytoryjne -zabezpieczenie p. poż. wykończenia stopni, wykonanie uzupełnienia konstrukcji pierwszych stopni audytoryjnych oraz ułożenie wykładziny podłogowej. -powiększenie otworów wentylacyjnych w ścianie pomiędzy salą a korytarzem -wykonanie przebicia dla czerpni went. mech. w ścianie zewnętrznej wg proj. Konstrukcji -wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty went. mech. wg proj. Konstrukcji -wykonanie przebić i nadproży w pomieszczeniu technicznym poddasza -wykonanie przebić i nadproży w ścianie, oraz przebicia stropu klatki schodowej K1 -wykonanie demontażu okna w pomieszczeniu piwnicznym oraz montaż czerpni napowietrzania klatki schodowej K1 -wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat wody lodowej wg proj. Konstrukcji -demontaż istniejącej ścianki działowej pomiędzy audytorium, a pomieszczeniem pomocniczym i wykonanie nowej ściany działowej -powiększenie istniejących otworów drzwi wejściowych do audytorium i wykonanie nowych nadproży -montaż izolacji akustycznej oraz okładziny systemowej z paneli akustycznych na ścianach sali audytoryjnej i w pomieszczeniu pomocniczym -montaż drzwi wejściowych do sali audytoryjnej oraz drzwi do pomieszczenia pomocniczego -montaż zestawów ślusarki aluminiowej obudowy p.poż głównej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach budynku -montaż instalacji oddymiania głównej klatki schodowej -wykonanie okładziny z płytek ceramicznych nad szafką umywalkową -montaż siedzisk oraz pozostałego i wyposażenia pomocniczego -wykonanie sufitu podwieszonego i obudowy kanałów wentylacji mechanicznej -uzupełnienie ubytków w tynkach ściennych oraz malowanie -wykonanie podestów oraz katedr -montaż rolet (kasety i prowadnice) -montaż balustrad -montaż projektora multimedialnego do stropu na konstrukcji systemowej wg proj. Elektrycznego -montaż tablic -montaż szafki umywalkowej -wykonanie nowych parapetów z płyt laminowanych W zakresie części elektrycznej przewiduje się: -wykonanie tablicy rozdzielczej oznaczonej symbolem TE-S3 -wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia sali audytoryjnej oraz montaż nowych opraw oświetleniowych -wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia pomieszczenia technicznego oraz montaż nowych opraw oświetleniowych -wykonanie sterowania roletami -wykonanie sterowania ekranem -instalacja ochrony od porażeń W zakresie części teletechnicznej, technologii informacyjnej przewiduje się: -podłączenie do sieci IT w obiekcie -rozprowadzenie sieci IT w sali audytoryjnej -podłączenie do sieci telefonicznej obiektu -wykonanie instalacji dla projektora multimedialnego -wykonanie instalacji dla pętli indukcyjnej -wykonanie instalacji dla podłączenia głośników -wykonanie instalacji mikrofonowej -wykonanie systemu ostrzegania o pożarze i oddymiająca W zakresie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewiduje się: -instalację wentylacji mechanicznej, -instalację klimatyzacji wraz z instalacją wody lodowej. -instalację oddymiania klatki schodowej wraz z instalacją doprowadzania powietrza kompensacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację, przedmiar robót oraz STWiORB zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip). Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną