Przebudowa południowej części bud. D-8 w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz podniesienie izolacyjności ogniowej pokrycia dachu i elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-383/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa południowej części bud. D-8 w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz podniesienie izolacyjności ogniowej pokrycia dachu i elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-383/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest na przebudowę południowej części bud. D-8 w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz podniesienie izolacyjności ogniowej pokrycia dachu i elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 na terenie AGH w Krakowie Wspólny Słownik Zamówień dla zadania : 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421131-1 Instalowanie drzwi 45421120-1 Instalowanie progów 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45314310-7 Układanie kabli 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych Opis przedmiotu zamówienia: Część I: prace dostosowawcze (ppoż.) korytarza w części południowej budynku D-8 oraz elewacji i dachu H-D8 Prace będą polegały na: 1. W południowej części budynku (pomiędzy osią 3 a 1, tzw. krótki korytarz paw. D-8 + aula) 2. Podniesieniu izolacyjności ogniowej pokrycia dachu, elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 w tym wykonanie nowych obróbek blacharskich i podokienników Cześć II: Przebudowa wentylacji w części południowej budynku D-8 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: - robót wyburzeniowych - robót demontażowych - robót brukarskich - robót murarskich - robót ślusarskich - robót tynkarskich - robót elewacyjnych - robót dekarskich - montażu ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej - robót wykończeniowych - układaniu kabli elektrycznych i słaboprądowych - montażu instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami - montażu instalacji c.o. wraz z urządzeniami - montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez:  co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;  co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1 kV. Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną