Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami i budową chodnika w miejscowościach Kobylec, Brzezowa – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację budowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego (w podziale na zadania)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami i budową chodnika w miejscowościach Kobylec, Brzezowa – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację budowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego (w podziale na zadania)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji – w podziale na następujące zadania: a) Zadanie 1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami w miejscowościach Kobylec, Brzezowa, b) Zadanie 2. Budowa chodnika od istniejącego chodnika odc. 130 km ok. 0+150 do projektowanej budowy mostu na rzece Stradomka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowościach Kobylec, Brzezowa. Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną