Przebudowa komory bezpogłosowej na salę dydaktyczno-audytoryjną dla potrzeb Wydziału Mechanicznego, Al. Jana Pawła II, Kraków w budynku 6B Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa komory bezpogłosowej na salę dydaktyczno-audytoryjną dla potrzeb Wydziału Mechanicznego, Al. Jana Pawła II, Kraków w budynku 6B Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa komory bezpogłosowej na salę dydaktyczno-audytoryjną dla potrzeb Wydziału Mechanicznego, Al. Jana Pawła II, Kraków w budynku 6B Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przestrzeni po komorze bezpogłosowej na salę audytoryjną w budynku C Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Przebudowywana przestrzeń po komorze oraz przyległe pomieszczenia wchodzące w obszar zadania ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej sali audytoryjnej. Projekt zakłada wprowadzenie instalacji i urządzeń technicznych, uzupełnionych aparaturą specjalistyczną, niezbędnych do realizacji założeń funkcjonalo-użytkowych dla auli. Wprowadzona infrastruktura techniczna powinna zapewniać funkcjonowanie sali podczas wykładów, wideokonferencji, pokazów multimedialnych i projekcji, także w wymiarze 3D, jako sala audytoryjna uczelni i samodzielna jednostka. Dodatkowo sala spełni wymogi ergonomii, bezpieczeństwa i akustyki dla obiektów przeznaczonych do obsługi dużej ilości słuchaczy. Wraz z przebudową i dostosowaniem przedmiotowego opracowania do wymogów sali wykładowej dla wydziału, zakłada się dostosowanie nowo projektowanej sali do przeprowadzania niezależnych konferencji i wykładów. Przewiduje się do wykonania roboty: -rozbiórki i wyburzenia ścianek działowych oraz przebić ścian nośnych dla otworów drzwiowych, -zamurowania i wypełnienia zbędnych otworów -murowane ścianki działowe, tynkowanie, malowanie -sufit podwieszany -obudowa płytami gipsowo-kartonowymi istniejących ścian i słupów, malowania -wzmocnienie odporności istniejących ścian oddzielenia pożarowego pomiędzy hallem a pozostałą częścią budynku 6B do wymaganych wartości -elementy konstrukcyjne żelbetowe (ściany, słupy i strop w kondygnacji piwnicy, schody) -elementy konstrukcyjne stalowe (konstrukcja widowni na parterze), -ustroje akustyczne, -instalacje sanitarne: c.o., c.t., wod-kan, hydranty (na kondygnacji piwnicy i parteru) -instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (dla całego obszaru opracowania) -instalacja napowietrzania klatki schodowej -instalacje elektryczne (dla wszystkich kondygnacji), -instalacje teletechniczne: AV, LAN, SAP (dla wszystkich kondygnacji), -urządzenia systemu AV (dla sali wykładowej). -system zarządzania bezpieczeństwem – GEMOS (dla całego obszaru opracowania) -winda Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (w tym również przedmiary robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ – do pobrania plik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną