Promocja projektu z użyciem narzędzi internetowych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
 • Data zamieszczenia: 2018-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
  REGON: 12080353600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja projektu z użyciem narzędzi internetowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w Internecie i mediach społecznościowych w okresie od I kw. 2019 do IV kw. 2020, z zachowaniem regulacji zawieranej umowy. 2. Celem kampanii jest popularyzacja wiedzy o realizowanym projekcie, w tym o wartościach przyrodniczych głównych przedmiotów ochrony w projekcie, tj. gatunkach nietoperzy wraz z ich siedliskami oraz murawach kserotermicznych wraz z cennymi gatunkami związanymi z tymi siedliskami, a także o możliwych sposobach ich ochrony (zarówno muraw i związanych z nimi gatunków jak i nietoperzy). 3. Kampania swoim zakresem powinna obejmować wszystkie ważniejsze zadania techniczne realizowane w projekcie (tj. remont dachów kościołów w obrębie których zlokalizowane są kolonie nietoperzy, budowa platform na guano, zabezpieczenie jaskini w rezerwacie „Diable Skały”, poprawa funkcjonowania tras migracji nietoperzy, wykaszanie i wypas owiec na siedliskach kserotermicznych i in.), a także działania informacyjno-promocyjne w projekcie (spotkania, warsztaty, konferencje, lekcje pokazowe). 4. Kampania powinna realizować cele przez swój wizerunek graficzny z wykorzystaniem różnorodnych kanałów dotarcia do odbiorców (m.in. dedykowana strona internetowa, Facebook i inne media społecznościowe, fora internetowe, mailing, serwisy lokalne, inne media). 5. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności takie jak: obsługa techniczna i organizacyjna kampanii, prowadzenie strony internetowej (fanpage’a), publikowanie treści oraz komentarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną