Powstrzymanie procesów destrukcji poprzez wykonanie izolacji ściany południowej kamienicy przy ul Kanoniczej 25 w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza
 • Telefon/fax: tel. 12 421 68 48 wew. 624 , fax. 12 421 68 48 wew. 624
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Kanonicza 25
  31-002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 68 48 wew. 624, fax. 12 421 68 48 wew. 624
  REGON: 38719130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upjp2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia kościelna na prawach uczelni publicznej posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powstrzymanie procesów destrukcji poprzez wykonanie izolacji ściany południowej kamienicy przy ul Kanoniczej 25 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest powstrzymanie procesów destrukcji poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany południowej kamienicy przy ul Kanoniczej 25 w Krakowie. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Roboty budowlane; a) Roboty ziemne, b) Roboty murowe, c) Roboty izolacyjne, d) Roboty drogowe, e) Roboty zabezpieczające. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z warunkami kontraktu, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego 1) Harmonogram rzeczowy który będzie podlegał aktualizacji każdorazowo po stwierdzeniu przesunięć terminowych. Harmonogram w wersji elektronicznej(.mpp, lub .gan, lub .xlsx) oraz papierowej; 2) projekt organizacji robót i placu budowy. 4. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w godzinach prowadzenia robót. 5. Wykonawca uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prowadzenia prac (za wyjątkiem pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę), w tym pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i chodnika. 6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację materiałów powstałych z rozbiórek, demontaży oraz w wyniku prowadzonych prac. 7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy. 8. Wykonawca uzyska pisemną akceptację na materiały do wbudowania. Poprawność materiałów potwierdzana będzie każdorazowo przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w przedstawionej przez Wykonawcę karcie materiałowej. Do karty materiałowej Wykonawca załączy niezbędne dokumenty dopuszczające materiały do stosowania na terenie kraju. 9. Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na zlecenie robót Podwykonawcom niezgłoszonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię umów zawartych z Podwykonawcami robót. 11. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, fotograficzną w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej .dwg .pdf 12. Wykonawca zobligowany jest zatrudnić kierownika budowy, który posiada kwalifikacje i co najmniej minimalne doświadczenie jak określone w rozdziale XVII ust. 5 SIWZ. 13. Zamawiający informuje, iż możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w dniu 15.04. 2019 r. o godz. 14.00 w Krakowie, ul. Kanoniczej 25 w. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: daniel_h@poczta.fm do dnia 12.04.2019r. 14. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia oraz sposób realizacji kontraktu to dokumentacja projektowa w zakresie robót izolacyjnych ściany południowej autorstwa, mgr inż. arch. Marek Cempla (Architektura) mgr inż. Lech Sobieszek (Konstrukcja) Szczegółowy wykaz dokumentacji określa załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną