postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, opisem zawartości, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. 3. W odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych określonych w pozycjach od 1 do 8 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment stanowiły oryginalne materiały eksploatacyjne, tj. niepochodzące od innych producentów niż zalecani przez producenta urządzenia, nie mogą one być ponownie napełniane oraz nie mogą być materiałami kompatybilnymi. 4. W odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych wykazanych w pozycjach od 9 do 11 załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych. 5. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz: a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, b) opakowany hermetycznie, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, c) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, d) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, e) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, f) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, h) w którym zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 6. Na etapie dostawy Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych na żądanie Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez wykazanie, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe, jak określone przez Zamawiającego, tj.: a) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, d) pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798. 7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby głównej UPPK, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, IX piętro. 8. Wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment Wykonawca dostarczy w maksymalnie trzech dostawach cząstkowych, z których każda zostanie uznana za zrealizowaną w przypadku, gdy Wykonawca dowiezie zamawiane asortymenty do wskazanej w punkcie 7 lokalizacji oraz wniesie je do wyznaczonego przez pracowników Zamawiającego pomieszczenia. 9. Dostawy cząstkowe realizowane będą w godz. 8:30 – 14:00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, na podstawie przesłanego do Wykonawcy fax’em lub elektronicznie zestawienia określającego zamawiane asortymenty oraz ich ilości. 10. Za dostawę cząstkową Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, której wartość stanowić będzie iloczyn ilości dostarczonych asortymentów oraz cen jednostkowych brutto wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 11. W przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymanego fax’em lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, a na czas wykonywanej naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż urządzenia naprawianego. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych wykona na własny koszt Wykonawca. 12. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę toner spowoduje mechaniczne zabrudzenie urządzenia, do którego został zastosowany, poprzez wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia urządzenia w budynku Zamawiającego na własny koszt w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną