postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2019-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obszaru Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami, w formie kursu zawodowego pn. Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier dla 8 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 1 osobę. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną