Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”, realizowanej w ramach projektu dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Teatr Ludowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Ludowy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-948 Kraków, os. Teatralne
 • Telefon/fax: tel. 12 6802100, 6802106, , fax. 126 802 155
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Ludowy
  os. Teatralne 34
  31-948 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6802100, 6802106, , fax. 126 802 155
  REGON: 000278787
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”, realizowanej w ramach projektu dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla inwestycji prowadzonej w formule projektuj i buduj pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”, realizowanej w ramach projektu dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. 2. Wykonawca (zwany także ,,Inżynierem Kontraktu”) w ramach przedmiotu zamówienia zaktualizuje Program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o zamieszczoną Koncepcję architektoniczną, stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ, świadczy usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Inwestycji, której przedmiotem jest modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 4. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odnośnie wskazania przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności biurowe wykonywane przez pracownika biurowego (dodatkowy personel pomocniczy) – zostały określone w § 7 Wzoru umowy, który stanowi zał. nr 1 do SIWZ. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną