Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II” oraz „Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II” oraz „Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: „Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II” oraz „Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie” 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na dwie części: część pierwsza – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.:„Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II”, obejmujących roboty polegające na wymianie stropów, wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej, dobudowa nowych ryzalitów, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej w budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie, które stanowią część robót objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00, będących przedmiotem postępowania znak sprawy BZP-3942-9/2019 Pełna dokumentacja z postępowania na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru w części pierwszej (w tym dokumentacja projektowo – techniczna) jest dostępna pod linkiem: https://bip.asp.krakow.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/przebudowa-i-remont-wraz-z-termomodernizacja-budynku-asp-przy-ul-syrokomli-21-w-krakowie-etap-ii część druga –Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00, będących przedmiotem postępowania znak sprawy BZP-3942-14/2019 Pełna dokumentacja z postępowania na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru w części pierwszej (w tym dokumentacja projektowo – techniczna) jest dostępna pod linkiem: https://bip.asp.krakow.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/docieplenie-scian-zewnetrznych-stropow-polaci-dachowych-wymiana-i-renowacja-pokrycia-dachowego-z-dachowki-ceramicznej-w-budynku-przy-ul-smolensk-9-w-krakowie-bzp-3942-14-2019 3. Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” - umowy o dofinansowanie: - nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00 dla projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” /dotyczy części pierwszej/ - nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 dla projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” /dotyczy części drugiej/ 4. Szczegółowy opis obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje (dotyczy obydwu części): Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202, ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986, ze zm.), oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. 2018, poz. 2067 ze zmianami). 5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy Prawo budowlane i obejmuje w szczególności: 1) Obowiązki ogólne: a) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami wykonawcy, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno - prawną budowy, b) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót, c) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, d) obowiązek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych materiałów i wyrobów budowlanych, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości tych elementów na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiając jednocześnie pisemnie Zamawiającego o wystąpieniu takich przypadków e) obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie f) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, g) wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, h) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, i) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego całego zakresu robót budowlanych oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do: - dokumentowanie fotograficzne postępu robót - stwierdzenia gotowości do odbioru, - przekazania Zamawiającemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, z częścią rozliczeniową umowy na roboty, j) bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami prawa, umową na roboty budowlane oraz zgodność realizacji z zawartą umową o dofinansowanie projektu wraz z osiągnięciem zakładanych wskaźników realizacji projektu; k) obowiązkowy pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu l) udział w naradach budowy zwołanych na wniosek Inwestora lub Wykonawcy w celu oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw wykonywania robót w toku ich realizacji. udział w cotygodniowych naradach zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. : /dla części pierwszej/ „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00, /dla części drugiej/ „Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00. m) zatwierdzanie harmonogramu robót i płatności częściowych, n) potwierdzanie ilości faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, o) rozliczanie wykonanych robót, weryfikacja obmiarów i kosztorysów przedstawianych przez Wykonawcę robót, p) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, q) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, r) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, s) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, t) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości co do ich jakości zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót u) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, v) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, w) wnioskowania w przypadku konieczności o zlecenie Wykonawcy ewentualnych uzasadnionych robót dodatkowych, nie objętych umowa podstawową wraz z przygotowaniem dokumentów będących podstawą do zawarcia przez Zamawiającego aneksu na roboty dodatkowe. x) rozliczenia końcowego umowy o roboty budowlane oraz rozliczenia w przypadku jej wypowiedzenia, y) w razie potrzeby wykonania robot, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą wykonawcę robót budowlanych decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót. O powziętej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego, 2) W okresie odbiorów, zgłaszania wad i bezpośrednio po tym okresie, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało: a) finalizacja zadań wynikających z realizacji budowy; b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; c) odbiór od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej i jej sprawdzenie, dziennika budowy oraz kompletnej dokumentacji prób i sprawdzeń, które przekazuje Zamawiającemu, d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; f) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe; g) Przekazywanie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, w tym wszelkiej korespondencji prowadzonej z instytucja finansującą w zakresie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu. h) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne. Inspektor Nadzoru czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych. 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (odpowiednio dla części) stanowiącym załączniki nr 2a i 2b do niniejszej SIWZ. 7. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty. 8. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej bądź dwóch części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 9. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego SIWZ wraz z załącznikami (odpowiednio dla części pierwszej i drugiej) zostaną odrzucone. 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 11. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 14. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi na charakter tych czynności, który nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Inspektorzy Nadzoru są to osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które mogą wykonywać czynności samodzielnie, a charakter wykonywanych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie określa sposobu dokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną