Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-070 Kraków, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 12 422 06 36 , fax. 12 422 06 36 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  ul. Piastowska 32
  30-070 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 06 36, fax. 12 422 06 36 w. 44
  REGON: 35161250100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami w następujących gminach i powiatach: Gmina Miejska Kraków, Gmina Miejska Oświęcim wraz z Powiatem Oświęcimskim, Gmina Miejska Bochnia wraz z Powiatem Bocheńskim, Gmina Miejska Nowy Targ wraz z Powiatem Nowotarskim, Gmina Miejska Zakopane wraz z Powiatem Tatrzańskim oraz Gmina Miejska Gorlice wraz z Powiatem Gorlickim w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwanego dalej „projektem”. Model „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” zostanie pilotażowo wdrożony w 6 gminach województwa małopolskiego, tj. Kraków, Bochnia, Oświęcim, Nowy Targ, Zakopane, Gorlice oraz 5 powiatach, tj. bocheński, oświęcimski, nowotarski, tatrzański, gorlicki. W wyniku pilotażowego wdrożenia modelu powołane zostaną Partnerskie Zespoły Kooperacyjne (PZK) będące partnerstwami zawiązanymi na poziomie gminy pomiędzy podmiotami pomocy i integracji społecznej a podmiotami różnych polityk sektorowych szczebla gminnego i powiatowego, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i in. 2. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest przede wszystkim animowanie zawiązywania międzyinstytucjonalnych, międzyresortowych i międzysektorowych partnerstw na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin/grup społecznych, w szczególności poprzez: 1) współpracę przy diagnozowaniu zasobów środowiska lokalnego; 2) identyfikowanie podmiotów istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu i włączanie ich do Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych; 3) wspieranie i współpracę przy utworzeniu sieci powiązań pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w środowisku lokalnym; wypracowanie kontaktów, kanałów i zasad komunikacji; 4) współpracę przy organizacji oraz moderowanie spotkań realizowanych na potrzeby partnerstw, w tym spotkań Partnerskich i Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (za wyjątkiem spotkań poświęconych omówieniu sytuacji danej osoby/rodziny wymagającej/korzystającej ze wsparcia); 5) szkolenia i doradztwo w zakresie planowania, strategii działania oraz określania priorytetów działań w ramach partnerstwa; 6) szkolenia i doradztwo w zakresie budowania zespołu, efektywnej komunikacji (w tym rozwiązywania konfliktów), zarządzania i współpracy w zespołach międzyinstytucjonalnych, międzyresortowych i międzysektorowych; 7) motywowanie i podtrzymywanie zaangażowania partnerów oraz stymulowanie rozwoju partnerstwa. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną