Organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2019

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych
 • Telefon/fax: tel. +48126161508 , fax. +48126161236
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  plac Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126161508, fax. +48126161236
  REGON: 351554353
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79956000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną