Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów” – w podziale na następujące etapy: -etap I – opracowanie wielowariantowej koncepcji (co najmniej trzy warianty) wraz z analizą wielokryterialną wariantów dla wyboru wariantu do dalszego opracowania, -etap II - opracowanie szczegółowe koncepcji programowej dla wybranego wariantu w etapie wstępnym oraz opracowanie materiałów przetargowych – opisu przedmiotu zamówienia do dalszego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Opracowanie ma na celu przedstawienie wariantowych rozwiązań rozlokowania na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego sieci punktów preselekcji i miejsc do ważenia pojazdów. Celem opracowania jest również stwierdzenie zasadności oraz ocena skutków realizacji systemu identyfikacji pojazdów przeciążonych, identyfikacja ewentualnych problemów realizacyjnych, oszacowanie kosztów inwestycyjnych oraz konfliktów w przypadku realizacji poszczególnych wariantów. Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną