Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących kompleksowy remont i zabezpieczenie trasy turystycznej w jaskini "Smocza Jama" zlokalizowanej na obszarze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-001 Kraków, Wawel
 • Telefon/fax: tel. 124 225 155 , fax. 124 215 177
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
  Wawel 5
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 225 155, fax. 124 215 177
  REGON: 00027600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących kompleksowy remont i zabezpieczenie trasy turystycznej w jaskini "Smocza Jama" zlokalizowanej na obszarze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących kompleksowy remont i zabezpieczenie trasy turystycznej w jaskini "Smocza Jama" zlokalizowanej na obszarze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie zgodnie z postanowieniami programu funkcjonalno-użytkowego (stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) dokumentacji technicznej, obejmującej: a) szczegółową inwentaryzację obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym wraz z ekspertyzą stanu technicznego kopuły przebitej z komory Grabowskiego do rezerwatu; b) przestrzenną analizę geomechaniczną; c) koncepcję wykonania zabezpieczenia; d) koncepcję rozwiązań elektrycznych; e) projekt budowlany; f) projekt wykonawczy; g) pełny projekt technologii z kartami wyposażenia; h) projekt instalacji elektrycznej uwzględniający wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urządzeń w obiekcie co do parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergtycznej; i) opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, harmonogram rzeczowo-finansowy); j) program prac konserwatorskich dla całego zakresu prac, w szczególności dla elementów ceglanych i kamiennego portalu. 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów; 3) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji, upoważniające do rozpoczęcia robót budowlanych; 4) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 6) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji, zezwalającej na użytkowanie obiektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną