Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale"

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-001 Kraków, Wawel
 • Telefon/fax: tel. 124 225 155 , fax. 124 215 177
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
  Wawel 5
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 225 155, fax. 124 215 177
  REGON: 00027600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i programem prac konserwatorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją. Na przedmiot zamówienia składają się następujące części: a) Część pierwsza: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i programem prac konserwatorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją dla zadania polegającego na remoncie pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale; b) Część druga: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i programem prac konserwatorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją dla zadania modernizacji nawierzchni dziedzińców Zamku w Pieskowej Skale. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: a) opracowanie projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w tym między innymi: -branżę budowlano-architektoniczną, -branżę konstrukcyjną, -branżę sanitarną, -branżę elektryczną, -branżę c.o., -branże drogową -oraz inne, których konieczność wykonania powstanie w wyniku wymiany lub przebudowy istniejących instalacji i urządzeń; b) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych w zakresie uszczegółowienia projektu budowlanego; c) opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż; d)opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w poszczególnych branżach, zawierające w szczególności wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości oraz sposobu wykonania poszczególnych robót; e) informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektów, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji; f) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów i jej przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej (wraz z projektem); h) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji; i) przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego (o wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego Zamawiający wystąpi samodzielnie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną