Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a)Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka w podziale na dwa etapy: •I etap - opracowanie koncepcji wielobranżowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od. ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka oraz uzyskanie ostatecznej decyzji WZ/ULICP •II etap – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od. ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę b)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 6 do SIWZ), warunków technicznych (zał. nr 7 do SIWZ). c)Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone). d)Termin wykonania zamówienia: •I etap – 6 miesięcy od podpisania umowy •II etap – do dnia 30 listopada 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną