Opracowanie koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Telefon/fax: tel. 12 341 85 09, 12 616 8299 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 341 85 09, 12 616 8299, fax. -
  REGON: 36725286900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada - w ramach zadania "Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada", wraz z dojściami dla pieszych, dojazdami dla rowerów, pochylniami dla niepełnosprawnych, odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dwuetapowo: Etap I - opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ULICP wraz ze złożeniem wniosku oraz przekazanie Zamawiającemu zawiadomienia właściwego organu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ULICP; Etap II - uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP i przekazanie do ZIM kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 3 Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest Istotnych Postanowieniach Umowy oraz OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną